Sami o sobie

Kilka słów o historii...

Dzienne Centrum Aktywności (obok Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy) to jedna z trzech placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku. PSONI Koło w Świdniku powstało w 1987 roku z inicjatywy rodziców osób zamieszkujących teren Gminy Świdnik, którzy zetknęli się na swojej drodze z problemem niepełnosprawności. W ten sposób z pomocą Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Świdniku utworzyli Koło, zrzeszające początkowo 14 rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Przez lata zmieniała się struktura organizacyjna oraz siedziba, w której pomagano osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom, aby w końcu w 1991 r. Koło zostało przejęte przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski, które z czasem zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod którą funkcjonuje do dziś jako PSONI Koło w Świdniku. Otrzymaliśmy również od Gminy Miejskiej Świdnik większy lokal przy ul. Kościuszki 8, gdzie do dnia dzisiejszego Koło ma swoją siedzibę.

DCA dzisiaj...

Obecnie Dzienne Centrum Aktywności (DCA) jest prężnie działającą placówką, w której z pomocy korzysta w tygodniu ponad 120 podopiecznych. Prowadzimy działalność, która ma na celu wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną, wczesną i ciągłą rehabilitację osób z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością. Z pomocy może skorzystać każdy rodzic, który zaniepokojony jest rozwojem swojego dziecka. Do DCA kierowane są również dzieci i młodzież przez inne instytucje, takie jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów.

W placówce oferujemy diagnozę medyczną i psychologiczną, a także indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne mające na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. W ośrodku zapewniamy następujące formy wsparcia:

  • konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej oraz neurologa dziecięcego pozwalające ocenić funkcjonowanie dziecka pod względem medycznym i ukierunkowujące pracę terapeutyczną,
  • diagnozę psychologiczną, która określa poziom funkcjonowania intelektualnego dziecka,
  • zajęcia z rehabilitacji ruchowej-fizykoterapię, kinezyterapię oraz masaż leczniczy,
  • terapię logopedyczną i neurologopedyczną (zajęcia z kształtowania mowy oraz korekty wad wymowy),
  • terapię pedagogiczną,
  • terapię psychologiczną.

Oprócz zajęć indywidualnych proponujemy także zajęcia grupowe, podczas których rozwijamy u dzieci umiejętności muzyczne, plastyczne oraz społeczne (m. in.: umiejętność porozumiewania się w grupie rówieśniczej, dostosowywania się do zasad społecznych, kontrolowania swoich emocji). W ramach tej formy zajęć zawiązała się grupa wokalna „Iskierki”, która godnie reprezentuje Stowarzyszenie na przeglądach piosenki. Efektem pracy podczas zajęć grupowych są także coroczne przedstawienia słowno-muzyczne prezentowane rodzicom i pozostałym podopiecznym Stowarzyszenia. Natomiast grupowe zajęcia plastyczne umożliwiają przygotowanie prac plastycznych i prezentację twórczości artystycznej naszych podopiecznych podczas licznych konkursów plastycznych. Są to bardzo istotne elementy integracji ze zdrowym społeczeństwem - zwiększają samoocenę osób z niepełnosprawnością. Dają możliwość prezentacji artystycznego potencjału, a tym samym zmieniają wizerunek osoby z niepełnosprawnością.

Ponadto cyklicznie, w miarę wygrywanych grantów, prowadzone są także inne formy wsparcia takie jak: warsztaty dla rodziców, dogoterapia, psychoterapia rodzin.

Organizacja pracy w DCA:

Dzienne Centrum Aktywności działa w oparciu o sprawdzony od lat schemat: trafna diagnoza - indywidualny program pracy - skuteczna terapia - ewaluacja, czyli ocena postępów.

Aby skorzystać z oferowanej przez nas pomocy wystarczy dostarczyć skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci i umówić się na konsultację lekarską. Zatrudnieni w placówce specjaliści (lekarz rehabilitacji medycznej, neurolog dziecięcy a także psycholog) diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, jego potrzeby i kierują na konkretne formy terapii. Kolejnym etapem jest tworzenie przez terapeutów Indywidualnych Programów Działań dla każdego podopiecznego, w których wyznaczane są cele pracy terapeutycznej. Skuteczna terapia polega na zindywidualizowanym podejściu do podopiecznego, dobraniu odpowiednich metod pracy i pomocy terapeutycznych. Ostatnim etapem jest ocena efektów pracy - określenie na ile nasze cele zostały zrealizowane.

Zatrudnieni w ośrodku specjaliści: lekarze, fizjoterapeuci, masażysta, psycholog, logopedzi i pedagodzy specjalni to osoby profesjonalnie przygotowane do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Oprócz wiedzy, umiejętności, dużego doświadczenia zawodowego, w pracy kierują się empatią i cierpliwością. Aby jeszcze skuteczniej móc pomagać dziecku z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Terapeuci spotykają się 2 razy w tygodniu, aby na bieżąco omawiać pojawiające się problemy związane z pracą terapeutyczną, co daje możliwość kompleksowego podejścia do diagnozy, programu i oceny wyników danej osoby z niepełnosprawnością.

Zależy nam na tym, aby nasi podopieczni otrzymywali optymalną pomoc, a proces ich szeroko pojętej rehabilitacji przebiegał w sposób sprawny i skuteczny. W celu przyspieszenia postępów w terapii angażujemy do pracy także rodziców, którzy dostają szczegółowy instruktaż do pracy z dzieckiem w domu.