Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Przez muzykę, teatr i taniec w świat bez granic

Z przyjemnością informujemy, iż od czerwca 2023 w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach".

Zadanie finansowane jest ze środków Województwa Lubelskiego, działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, przy ul. DIamentowa 2, 20-447 Lublin.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 60.000,00 zł.

Zadanie publiczne realizowane będzie w okresie 05.06.2023-30.11.2023 i ma ono na celu aktywizację osób dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną poprzez udział w zajęciach arteterapeutycznych: plastycznych, tanecznych, teatralnych i wokalnych. Uczestnicy projektu będą pochodzić z powiatów: świdnickiego, lubelskiego i miasta Lublin. Odbiorcami zadania będzie grupa 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową bez ograniczeń wiekowych, w tym 10 dzieci z Dziennego Centrum Aktywności (DCA), 15 osób dorosłych z Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) i 10 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS).

Realizacja zadania jest zgodna z misją Stowarzyszenia, którą jest: dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

zajecia rops