Historia koła

Historia koła

Historia PSOUU Koło w Świdniku sięga roku 1987 i wiąże się z inicjatywą rodziców osób z upośledzeniem umysłowym. Na przestrzeni lat Koło przechodziło różne przemiany organizacyjne i zmieniało siedzibę.

Początkowo był to Komitet i Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Oddział Lubelski. Pomysł ten wyrósł z potrzeb i problemów rodziców, którzy z pomocą Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Świdniku utworzyli Koło, zrzeszające 14 rodzin dzieci niepełnosprawnych. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Koła był Pan Józef Studnicki, który organizował spotkania, wykłady, prelekcje i konsultacje specjalistyczne a także pozyskiwał fundusze na działalność.

Ze względu na stale rosnącą liczbę dzieci pojawiła się potrzeba wyodrębnienia świdnickiego koła terenowego i powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Miejskim TPD w Świdniku. Powstała pierwsza świetlica, w której prowadzone były specjalistyczne zajęcia o charakterze ogólnorewalidacyjnym. Świetlicę prowadziła Pani Ewa Głodzik, późniejsza Przewodnicząca Zarządu Koła a lokal użyczył Zarząd Miejski TPD przy ul. Niepodległości 25 w Świdniku.

W 1989 r. otrzymaliśmy lokal przy ul. Kościuszki 11, dzięki pomocy Urzędu Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy wsparciu pierwszego sponsora – WSK Świdnik Koło poszerzyło ofertę usług o zajęcia rehabilitacyjne. Stale wzrastała liczba członków Koła i w 1991 r. otrzymaliśmy większy lokal w budynku żłobka przy ul. Norwida 4.

W 1991r nastąpiła też zmiana struktury organizacyjnej TPD jako organizacji ogólnopolskiej – przekształcenie w Stowarzyszenie. Funkcję Przewodniczącej pełniła wówczas Pani Mirosława Grela. Koło zostało przejęte przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski, które z czasem zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), pod którą funkcjonuje do dziś jako PSOUU Koło w Świdniku. Otrzymaliśmy również od Gminy Miejskiej Świdnik większy lokal przy ul. Kościuszki 8, gdzie obecnie Koło ma swoją siedzibę.

W 1994r powstała pierwsza specjalistyczna placówka - Dzienne Centrum Aktywności, której kierownikiem jest Pani Iwona Niespodziewana.

Rok 1998r to kolejne ważne zmiany i utworzenie placówki – Warsztatu Terapii Zajęciowej, w której funkcję kierownika objęła Pani Wiesława Staszczak.

Dnia 20.04. 2001r Koło uzyskało osobowość prawną i dokonało rejestracji w KRS pod numerem 0000008545.

W latach 1999-2003 funkcję Przewodniczącej Zarządu pełniła Pani Krystyna Suszek.

Od 2003r Przewodniczącą Zarządu Koła jest Pani Iwona Ratajczak.

W 2009r została utworzona kolejna placówka – Środowiskowy Dom Samopomocy, której kierownikiem jest Pani Monika Ciechomska.

PSOUU Koło w Świdniku podejmuje szereg inicjatyw służących niesieniu pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Jednak największym sukcesem jest uśmiech, szczęście i radość naszych podopiecznych. Nasz wspólny dorobek będziemy dalej pielęgnować i rozwijać ,"aby śmielej spojrzeć przed siebie, bowiem droga przed nami nie ma końca” jak mówi Prezes Honorowy Zarządu Głównego PSOUU Pani Krystyna Mrugalska.

PSOUU jest organizacją pozarządową, samopomocową, działającą nie dla zysku, ale dla pożytku publicznego. Reprezentuje interesy, wypowiada się oraz działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych.

PSOUU jest członkiem Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki (LFOON).