"Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Informujemy, że Gmina Miejska Świdnik przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

  opieka wytchnieniowa logotypy

 

 
W ramach Programu realizowane będzie zadanie pt. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku (PSONI Koło w Świdniku) na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z Gminą Miejską Świdnik.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.05.2024r. do dnia 30.11.2024r.

Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowanie na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie pt. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

W ramach zadania planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w liczbie nie więcej niż 17 osób.

Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi nie więcej niż 4029 godzin, w okresie realizacji zadania.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą bezpłatnie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w formie pobytu dziennego.

Dzięki realizacji niniejszego zadania rodzice/opiekunowie otrzymają możliwość uzyskania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Działania te pozwolą odciążyć rodziców/opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, którastale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia,z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone

w godzinach od 6.00 do 22.00.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, lub inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane ze środków publicznych.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu (na potrzeby Programu za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych , małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu).

 • Wartość dofinansowania projektu 205479,00zł
 • Całkowity koszt projektu – 207879,00zł

Zgłoszenia do Programu przyjmuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku, ul. Kościuszki 8:

 • osobiście w biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, lub
 • telefonicznie pod nr 502 333 669; 81 751 43 49, lub
 • za pomocą poczty elektronicznej (skan dokumentów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 02.05.2024r. do dnia 15.05.2024r. (decyduje data wpływu).

Osoby, których zgłoszenia wpłyną po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie wymaganych dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 – załącznik nr 7 do Programu (do pobrania poniżej),
 • Kserokopii aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej załącznik nr 12 do Programu (do pobrania poniżej),
 • Klauzuli informacyjnej PSONI Koło w Świdniku

 Do pobrania:

 1. Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,
 2. Karta zgłoszenia do Programu " dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - załącznik nr 7 do Programu,
 3. Klauzula informacyjna MRiPS
 4. Klauzula informacyjna PSONI Koło w Świdniku