Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

 

opieka wytchnieniowa logotypy

 

 

 


Informujemy, że Gmina Miejska Świdnik przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Programu realizowane będzie zadanie pt. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego” przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku (PSONI Koło w Świdniku) na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z Gminą Miejską Świdnik.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 20.04.2023r. do dnia 30.11.2023r.

Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowanie na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie pt. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

W ramach zadania planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w liczbie nie więcej niż 25 osób.

Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi nie więcej niż 6000 godzin, w okresie realizacji zadania.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą bezpłatnie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w formie pobytu dziennego.

Dzięki realizacji niniejszego zadania rodzice/opiekunowie otrzymają możliwość uzyskania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Działania te pozwolą odciążyć rodziców/opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną która:

 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego,
 • udokumentuje wskazanie ilości punktowej - od 18 do 75 punktów w Karcie Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, wypełnionej przez lekarza rodzinnego/ lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/pielęgniarkę.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, zastrzega się możliwość kwalifikacji uczestników do Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizacje usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone

w godzinach od 6.00 do 22.00.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym : usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r.poz.2268, z pźń.zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez: członków rodziny uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu (na potrzeby Programu za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych , małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu).

 • Wartość dofinansowania projektu 240 000,00zł
 • Całkowity koszt projektu – 246 950,00zł

Zgłoszenia do Programu przyjmuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku, ul. Kościuszki 8:

 • osobiście w biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 lub
 • telefonicznie pod nr 502 333 669; 81 751 43 49,  lub
 • za pomocą poczty elektronicznej (skan dokumentów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 20.04.2023r. do dnia 09.05.2023r. (decyduje data wpływu).

Osoby, których zgłoszenia wpłyną po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie wymaganych dokumentów:

 • Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej – załącznik nr 6 do Programu(do pobrania poniżej),
 • Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 – załącznik nr 7 do Programu (do pobrania poniżej),
 • Kserokopii aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej załącznik nr 11 (do pobrania poniżej),
 • Klauzuli informacyjnej PSONI Koło w Świdniku

Do pobrania:

 1. Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023,
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – załącznik nr 6 do Programu,
 3. Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - załącznik nr 7 do Programu,
 4. Klauzula informacyjna MRiPS
 5. Klauzula informacyjna PSONI Koło w Świdniku