Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

znaki strona www

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

Informujemy, że Gmina Miejska Świdnik przystąpiła do realizacji

Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Projekt pt. "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego" realizowany będzie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z Gminą Miejską Świdnik.

  • Wartość dofinansowania projektu 163 200,00zł
  • Całkowity koszt projektu – 167 260,00zł

Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, w okresie od dnia 01.05.2022r. do dnia 30.11.2022r.

Celem projektu jest zapewnienie opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, która polega na zapewnieniu wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki, jak i okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresatami projektu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi.
Wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie nie więcej niż 20 opiekunów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w łącznej ilości 4000 godzin.
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą bezpłatnie.

Dzięki realizacji projektu rodzice/opiekunowie otrzymają możliwość uzyskania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Działania te pozwolą odciążyć rodziców/opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Podstawą prawną Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.