Aktualności

19 października, Środowiskowy Dom Środowiskowy, działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku, obchodził swoje 5. urodziny. ŚDS powstał jako odpowiedź środowiska lokalnego na potrzebę wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, mieszkających w Świdniku.

Początkowo w zajęciach brało udział 15 uczestników. Osoby te, ze względu na swoje ograniczone możliwości, poziom funkcjonowania psychofizycznego i społecznego, wiek oraz niezdolność do podjęcia pracy zawodowej nie mogły korzystać z terapii prowadzonej w innych placówkach. Często pozostawały w domach, bez możliwości normalnego funkcjonowania, korzystania z dóbr kultury, sztuki i nauki. Czuły się osamotnione i wykluczone ze społeczeństwa. Podopieczni, dzięki uczestnictwie w ŚDS uczą się, m.in. samodzielności w życiu codziennym, zaradności, budowania poczucia własnej wartości. Mają możliwość obcowania z kulturą i sztuką. Rozwijają również własne zdolności oraz mają okazje do integracji ze środowiskiem lokalnym.

Obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje pomoc 20 osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Oferuje szeroki wachlarz zajęć o charakterze wspierającym, aktywizującym i integracyjnym. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra: psycholog, pedagodzy – terapeuci, wspierani przez pracownika socjalnego i wolontariuszy. Obecnie w naszej placówce zajęcia prowadzone są w czterech pracowniach terapeutycznych: - pracowni gospodarstwa domowego, - pracowni twórczości artystycznej, - pracowni umiejętności społecznych i rękodzieła i pracowni sensorycznej.

Zajęcia prowadzone w pracowni gospodarstwa domowego uczą uczestników samodzielności. W ramach terapii zajęciowej codziennie przygotowują ciepły posiłek. U naszych podopiecznych staramy się rozwijać umiejętności estetycznego podawania i przygotowywania potraw, a także zasad zachowania się podczas ich spożywania. Uczestnicy biorą udział w planowaniu niezbędnych zakupów, a także kupują potrzebne produkty. Wykorzystujemy elementy treningu ekonomicznego m.in.:

  • kształtowania i podtrzymywania orientacji w wartości pieniądza i towaru;
  • umiejętności planowania wydatków wedle potrzeb i możliwości;
  • gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów.

Praca ta umożliwia uczestnikom zapoznanie się z budową i zasadami działania podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego. Uczestnicy zajęć zaznajamiają się ze sposobami przygotowania prostych oraz pracochłonnych dań, uczą się korzystać z przepisów kulinarnych. Poznają metody oraz sposoby przechowywania i utrwalania żywności. Niezwykle ważnym i przyjemnym wydarzeniem dla naszych podopiecznych jest przygotowywanie poczęstunku z okazji różnych uroczystości i imprez naszego domu. W przypadku obchodzenia imienin solenizant, dostaje w prezencie, od pozostałych uczestników, wspólnie przygotowane i upieczone ciasto.

Formą rehabilitacji, wykorzystującą terapeutyczne wartości pracy i twórczości jest terapia zajęciowa prowadzona w pracowni twórczości artystycznej. Zajęcia te dają satysfakcję z posiadanych umiejętności, jak również nabywanie nowych, celem pełniejszej samorealizacji, pomimo istniejących trudności i ograniczeń. Podczas za-jęć uczestnicy rozwijają sprawność manualną, wyobraźnię i kreatywność. Uczą się spędzania czasu wolnego w sposób twórczy. W efekcie powstają m. in. rysunki, ob-razki na szkle, kartki okolicznościowe, kompozycje przestrzenne. Uczestnicy rozwijają swoje zdolności plastyczne poprzez: malarstwo, rzeźbę, rękodzieło, fotografię, zdobnictwo i dekoratorstwo.
Praca grupowa opierająca się na łączeniu różnych umiejętności poszczególnych uczestników podczas realizowania jednego tematu zajęć np. kartki okolicznościowe, stroiki świąteczne, kwiaty z bibuły i krepiny, witraże na szkle, świeczniki, skrzyneczki i butelki zdobione techniką decoupage.

Podczas zajęć w pracowni umiejętności społecznych i rękodzieła, uczestnicy przygotowywani są do samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie. Zdobywają, m.in. umiejętność wyboru sklepu ze względu na planowane zakupy i dostępne w nim towary. Podopieczni samodzielnie, bądź pod opieką terapeuty, wybierają potrzebne artykuły, wkładają je do koszyka i udają się do kasy. Wychodzą nie tylko po zakupy, ale także do Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji, by zanieść pisma, wysłać listy. Czują się wtedy niezwykle odpowiedzialni a powierzone im zadania wykonują z dużym zaangażowaniem. Odwiedzając różne miejsca i spotykając się z wieloma osobami uczą się prawidłowego zachowania w rozmaitych sytuacjach. Posługują się odpowiednimi formami grzecznościowymi, nabywanymi i utrwalanymi w trakcie zajęć. W ich ramach wykonywane są również rękodzieła, którymi możemy się pochwalić na kiermaszach, wystawach a także konkursach dla osób niepełnosprawnych.

W pracy ŚDS wykorzystujemy m.in. techniki: decoupage- technika ozdabiania przedmiotów wyciętymi wzorami z papieru lub serwetki; florystyka- układanie różnych kompozycji z roślin suszonych lub świeżych; mozaika – wyklejanie kawałkami płytek ceramicznych obrazów, doniczek, pudełek, podkładek; origami – sztuka składania papieru w różne postacie lub przedmioty.
Udział w zajęciach w pracowni umiejętności społecznej i rękodzieła ma na celu osiągnięcie przez uczestników jak największej samodzielności i zaradności, które przydają się w życiu codziennym.

Uczestnicy zajęć w ramach pracowni sensorycznej pobudzają swoje zmysły. W ten sposób osoby z głębokim stopniem upośledzenia mogą doświadczać świata.
Pracownia posiada bogaty sprzęt terapeutyczny: łóżko wodne, światłowody, kurtyna świetlna lampy, kolumny wodne, projektory do rozwijania koordynacji wzrokowo – ruchowej, co stanowi wyposażenie niezbędne do przeprowadzania zajęć relaksacyjnych. W zasobach pracowni znajdują się również kolumna interaktywna, płyty z muzyką relaksacyjną, których słuchanie stanowi dobrą formę spędzania czasu wolnego. W ramach zajęć wykorzystywany jest rzutnik multimedialny, zestaw kina domowego. Dodatkowo działaniom terapeutycznym sprzyja rozmieszczenie sal terapeutycznych, umożliwiające wyciszenie.
Oprócz zajęć terapeutycznych prowadzonych w poszczególnych pracowniach, uczestnicy ŚDS zdobywają ważne umiejętności na treningach: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania wolnego czasu.
Dodatkowo, podopieczni ŚDS bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej, korzystają z muzykoterapii, czy z zajęć tanecznych, podczas których mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Ponadto uczestniczą też w zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem, a w razie potrzeb mogą również skorzystać z porad socjalnych i prawnych.
Działania ŚDS dążą do tego, by każdy uczestnik miał poczucie akceptacji ze strony najbliższego otoczenia, a więc był w stanie uznać świat wokół siebie za przyjazny.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W FORMACH TERAPII PROWADZONYCH PRZEZ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Osoby zainteresowane w pierwszej kolejności prosimy o przyjście na rozmowę do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdniku celem zwiedzenia ośrodka i zapoznania się z zajęciami, oraz zakresem udzielonego wsparcia.
Po podjęciu decyzji o uczestnictwie w zajęciach należy wypełnić wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdniku. Do wniosku załączyć należy: zaświadczenie od lekarza psychiatry bądź od neurologa, które to zaświadczenie zawierać będzie stwierdzenie jednostki chorobowej, zaświadczenie od lekarza rodzinnego, które zawierać będzie informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ŚDS a także informację o sprawności w zakresie lokomocji, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku, do pracownika socjalnego, który przeprowadzi z osobą zainteresowaną wywiad środowiskowy.
Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.

Rodzice o ŚDS:

  • P. Elżbieta Danielak: „Marek jest szczęśliwy w Ośrodku. Zdobył dużo wiadomości o świecie, przyrodzie, oraz samodzielności. Jest bardziej otwarty, cieszy się, że może utrzymywać kontakt z kolegami i koleżankami, stał się bardziej rozmowny.
  • P. Henryk Truk: „Dobrze oceniam pobyt Radka w Ośrodku. Panuje coraz lepsza atmosfera, Syn bardzo chętnie uczęszcza na zajęcia, na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby aby zmieniać cokolwiek w Ośrodku".
  • P. Barbara Kalinowska: „Razem z Magdą jesteśmy bardzo zadowolone, dostrzegam zmiany pozytywne w zachowaniu córki oraz efekty terapii."
  • P. Wanda Skrzetuska: „Pobyt w ŚDS oceniam bardzo dobrze. Ania chętnie chodzi na zajęcia, stała się bardziej obowiązkowa, lubi pomagać mi w zajęciach domowych, bardziej dba o porządek w swoim pokoju".
  • P. Wanda Gnieciak: „Łukaszowi najbardziej podobają się zajęcia muzyczne i taneczne, Jest zadowolony, chętnie chodzi na zajęcia".
  • P. Teresa Wasilak: „Oby tak dalej. Wszystko jest na dobrej drodze, Paweł jest zadowolony i chętnie uczęszcza na zajęcia. Myślę że udział w zajęciach przynosi pozytywne rezultaty.
  • P. Teresa Gajowiak: „Marcin czuje się bardzo dobrze w Ośrodku. Chętnie do niego uczęszcza, wsłuchuje się w czytane przez terapeutów książeczki".