Sami o sobie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdniku jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Został oficjalnie otwarty 8 czerwca 1998 roku. Głównym celem działalności WTZ PSONI Koło w Świdniku jest rehabilitacja zawodowa oraz społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rehabilitacja realizowana jest poprzez zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Działania te wcielane są kompleksowo i zawierają w sobie aspekt leczniczy, zawodowy i społeczny. Warsztat Terapii Zajęciowej działa również na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. Zadanie to wypełnia m.in. poprzez: wydawanie czasopisma "Blizej siebie", udział Uczestników WTZ w konkursach, przeglądach, festiwalach, zawodach sportowych i  wielu innych imprezach i wydarzeniach  kulturalnych.

W Warsztacie realizowany jest program z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dokonuje się tego poprzez udział uczestników w:

 • kursach;
 • szkoleniach;
 • zajęciach praktycznych podnoszących umiejętności zawodowe i przygotowujących do podjęcia pracy;
 • projektach;

Podopieczni WTZ uczą się również „self-adwokatury”, czyli umiejętności efektywnego wypowiadania się, negocjowania i zabezpieczania swoich osobistych interesów, potrzeb oraz praw.  Uczestnicy Warsztatu terapii zajęciowej na przestrzeni lat uczesniczyli w wielu projektach, kursach i szkoleniach zawodowych.


Terapia zajęciowa prowadzona jest w 8 pracowniach: 

 • gospodarstwa domowego,
 • umiejętności społecznych i technik audiowizualnych,
 • plastycznej,
 • ceramicznej,
 • stolarskiej,
 • krawieckiej,
 • poligraficzno-introligatorskiej,
 • artystyczna witrażu.

Uczestnicy korzystają również z zajęć oraz porad indywidualnych i grupowych prowadzonych przez psychologa, pracownika socjalnego i fizjoterapeutę.Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe korekcyjno–wyrównawcze. Pracownik socjalny prowadzi rozmowy indywidualne i wywiady środowiskowe. Fizjoterapeuta prowadzi zajęcia rehabilitacyjne indywidualne i grupowe, zajęcia ogólno-usprawniające, zajęcia sportowe. Organizujemy naszym podopiecznym wakacje, ogniska, wycieczki oraz różnego rodzaju okolicznościowe spotkania.