Aktualności

Udział uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku w stażach zawodowych.

13 uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU w Świdniku a także 8 osób niepełnosprawnych z powiatu Łęczyńskiego brało udział w projekcie "Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II".

Uczestnikami Warsztatów byli: Paweł Kwiatkowski, Renata Łopucka, Kamil Kurant, Mateusz Gileta, Mariusz Tyliński, Barbara Pietraś, Kinga Wawer, Agnieszka Zając, Sebastian Golik, Ewa Kaniuga, Michał Ślusarski, Jakub Stefański, Andrzej Szymański.
Projekt był organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest drugą edycją wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym na rynku pracy a jego realizacja została zaplanowana na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012r.
Celem ogólnym projektu było zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa jak również z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim.
Trzynastu uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku w ramach projektu skorzystało z następujących form wsparcia:

 1. Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy.

Ich celem było nabywanie kompetencji potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Obejmowały następujące zagadnienia:

 • Komunikacja interpersonalna;
 • Samoocena (odkrywanie własnych umiejętności i możliwości);
 • Instrumenty i segmenty rynku pracy;
 • Szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia;
 • Metody aktywnego poszukiwania pracy;
 • Kreowanie wizerunku (wizaż, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej);
 • Prawa i obowiązki pracownika, motywacja do podjęcia aktywności.
 1. Diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych oraz poziomu kompetencji społecznych

Na podstawie szeregu indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem zostały przygotowane Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika.

 1. Warsztaty 1-2 dniowe w trzech zakładach pracy na różnych stanowiskach.

Po wstępnej weryfikacji preferencji i predyspozycji zawodowych oraz poziomu kompetencji społecznych każdy uczestnik odbył 3 warsztaty praktyczne na różnych stanowiskach na otwartym rynku przy wsparciu trenera pracy. Każdy warsztat trwał 4 godziny (łącznie 12 godzin).

 1. Indywidualne 40-godzinne zajęcia praktyczne w zakładzie na otwartym rynku pracy.

Indywidualne zajęcia praktyczne w zakładzie pracy na otwartym rynku służyły nabywaniu bądź doskonaleniu praktycznych umiejętności zawodowych na określonym stanowisku. Ponadto stwarzały możliwość rozwijania takich umiejętności jak odpowiedzialność czy współpraca w zespole. Szkolenie stanowiskowe trwało 40 godzin w trybie ciągłym, według ustalonego harmonogramu i przy wsparciu trenera pracy.

 1. Indywidualne i grupowe pośrednictwo pracy

W trakcie tych zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę i doskonalili umiejętności pozwalające na podniesienie ich aktywności oraz samodzielności w zakresie poszukiwania zatrudnienia.
Indywidualne pośrednictwo pracy prowadził doradca zawodowy i obejmowało ono przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny). Natomiast
grupowe odbywały się w 5 osobowych zespołach i skupiały wokół takich tematów jak wyszukiwanie i analiza ofert pracy w gazetach i Internecie czy tworzenie bazy pracodawców indywidualnych oraz agencji zatrudnienia.

 1. Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne i doradcze

Służyło bieżącemu wsparciu uczestników Projektu w całym procesie aktywizacji, na każdym etapie, rozwiązywaniu pojawiających się trudności i problemów.

 1. Staże zawodowe

W ramach Projektu zostały zaplanowane również dla uczestników staże zawodowe, podczas których byli oni wspierani przez trenerów pracy. Czas indywidualnego wsparcia był uzależniony od poziomu samodzielności i obejmował:

 • w 1 miesiącu – średnio140 godzin (intensywne szkolenie i wsparcie)
 • w 2 miesiącu – 70 godzin
 • w 3 miesiącu – 40 godzin (monitoring)
 1. Uczestnicy w ramach projektu brali również udział w spotkaniach z animatorem społecznym, który organizował im wyjazdy do kina, wycieczki, spotkania grup samopomocowych. Celem zajęć w obrębie działań Animacji Społecznej było przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania w miejscach użyteczności publicznej. Dzięki grupom samopomocowym osoby niepełnosprawne mogły w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim oraz aktywnie spędzać wolny czas. Udział w projekcie umożliwiał im korzystanie z dotychczas niedostępnych atrakcji a tym samym wzmagał potrzebę aktywności oraz otwartość wobec innych i otoczenia.

13 uczestników WTZ PSOUU Koło w Świdniku obyło 3-dniowe warsztaty ( po 4 godziny) i 40-godzinne zajęcia praktyczne w następujących instytucjach i zakładach pracy:

 • Miejsko Powiatowej Publicznej Bibliotece im. Anny Kamieńskiej;
 • Przedsiębiorstwie Komunalnym Pegimek;
 • F.H.U Nexxt;
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. W.Broniewskiego;
 • Salonie Fryzjerskim „Agnieszka";
 • Przedszkolu nr 4;
 • Miejskim Centrum Usług Socjalnych;
 • Redakcji „Głosu Świdnika";
 • Stowarzyszeniu na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew";
 • FARBOTKA – wyrób toreb z filcu.

Natomiast 5 osób miało okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas stażu zawodowego. Paweł Kwiatkowski w Przedsiębiorstwie Komunalnym Pegimek (na stanowisku pomoc biurowa), Renata Łopucka w Przedszkolu nr 4 (pomoc kucharza), Mariusz Tyliński i Mateusz Gileta w I Liceum Ogólnokształcącym im.W. Broniewskiego (pomoc konserwatora) oraz Kamil Kurant w Miejsko-Powiatowej Bibliotece im. Anny Kamieńskiej (pomoc bibliotekarza).
Wszystkim Pracodawcom i pracownikom wymienionych instytucji oraz zakładów pracy serdecznie dziękujemy za stworzenie możliwości i pomoc w odbyciu warsztatów i staży uczestnikom WTZ PSOUU Koło w Świdniku, dzięki którym mogli nabyć nowe umiejętności a tym samym zwiększyć swoje szanse na zdobycie zatrudnienia.
Uczestnicy projektu wzięli również udział w Konferencji ,,Wsparcie w zatrudnieniu i aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną", która odbyła się 17 października 2012r. w jednym z warszawskich hoteli „Gromada" i stanowiła podsumowanie projektu ,,Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II".
Natomiast 23.10.2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie odbyło się Lokalne Seminarium którego celem było przedstawienie rezultatów projektu oraz pokazanie na ile ważnym i istotnym problemem jest zatrudnianie na rynku pracy osób z upośledzeniem umysłowym. Został wyświetlony również film, nakręcony w trakcie odbywania warsztatów i staży, ukazujący pracę uczestników w instytucjach i zakładach. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, ich rodzice, opiekunowie, przedstawiciele władz lokalnych jak również zaproszeni goście.
Chcielibyśmy podziękować kierownik ŚDS w Milejowie pani Elżbiecie Michalak vel Michalewskiej, psycholog pani Annie Siedleckiej, doradcy zawodowemu pani Violetcie Gołębiowskiej, trenerkom zawodu pani Weronice Michałowskiej-Paluch, Joannie Wawrzyckiej, Teresie Kwapisz oraz animatorowi społecznemu pani Edycie Szczęch za podjęcie się realizacji tego projektu oraz pracę z uczestnikami WTZ PSOUU Koło w Świdniku.