Aktualności

Okres jesienno-zimowy to nie tylko czas występów artystycznych, konkursów plastycznych ale także udział w szkoleniach i praktykach zawodowych. Siedemnastu podopiecznych WTZ wzięło udział w TRENNINGU PRACY organizowanego w ramach projektu ROPS przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, cyklu czterodniowym, po 6 godzin każdego dnia, w ogólnym wymiarze 24 godzin warsztatowych. Program zajęć obejmował m.in. takie zagadnienia jak:

 1. identyfikacja słabych i mocnych stron, umiejętności, predyspozycji, celów zawodowych
 2. zapoznanie z aktualnymi wymogami rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,
 3. nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 4. zapoznanie z zasadami właściwej autoprezentacji,
 5. zapoznanie z różnymi metodami rekrutacji i selekcji stosowanymi przez pracodawców,
 6. zwiększenie świadomości dotyczącej własnego zachowania podczas rozmowy kwalifi kacyjnej,
 7. nabycie umiejętności planowania działań związanych z poszukiwaniem pracy,
 8. zwiększenie wiedzy na temat praw i obowiązków oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Dziesięciu uczestników z WTZ i czterech z ŚDS biorą udział w projekcie „Lubelskie bez ograniczeń” realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych a organizowanym przez Stowarzyszenie Akustica Med w Białej Podlasce.

Formy wsparcia udzielane w procesie realizacji projektu to:

 1. Poradnictwo zawodowe (6h/na osobę)
 2. Szkolenie zawodowe „Ogrodnik ze zbieraniem ziół” (80h)
 3. Praktyki zawodowe (3-mies.)
 4. Cykliczne spotkania z pośrednikiem pracy (6h/ na osobę)

Program szkolenia zawodowego obejmuje:

 1. Dokonywanie wyboru gatunków ziół do uprawy w zależności od posiadanej gleby, klimatu, odległości od punktów skupu i dostępnej siły roboczej;
 2. Opracowywanie płodozmianu lub zmianowania dla uprawianych roślin;
 3. Wykonywanie, zgodnie z zaleceniami plantacyjnymi, niezbędnych zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych;
 4. Dokonywanie okresowego przeglądu plantacji, zasięganie porady u specjalisty w przypadku zauważenia roślin chorych i szkodników;
 5. Dokonywanie oceny środowiska (jego skażenia) pod kątem możliwości zbierania ziół dziko rosnących;
 6. Ustalanie dojrzałości zbiorczej surowca, którym mogą być kwiaty lub ich płatki, liście, korzenie (rozłogi), owoce (nasiona);
 7. Przeprowadzanie zbioru ziół (zbiór jednorazowy lub okresowy);
 8. Przygotowywanie (dezynfekcja) pomieszczeń do suszenia ziół oraz systematyczne kontrolowanie w czasie suszenia temperatury pomieszczenia i wilgotności surowca;
 9. Przestrzeganie ochrony środowiska przyrodniczego i zaleceń przy zbiorze ziół dziko rosnących;
 10. Przygotowywanie i pakowanie surowca do sprzedaży;
 11. Prowadzenie notatek i kalkulacji.

Należy również wspomnieć o tym iż pięciu podopiecznych WTZ już drugi rok uczęszcza na 2-letni kurs kwalifi kacyjny dający uprawnienia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Zespole Szkół w Ludwinie.

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy hotelarstwa (prace w części noclegowej obiektu hotelarskiego)
 2. Podstawy gastronomii (prace w części gastronomicznej obiektu hotelarskiego)
 3. Otoczenie obiektu hotelarskiego (pielęgnacja roślin i terenów zielonych, prace porządkowe, konserwacja sprzętu rekreacyjnego). Są to zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem państwowym (pisemnym i ustnym). Uczestnicy otrzymają certyfi kat honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej a po ukończonym kursie są zaplanowane staże zawodowe.

Wszystkim uczestnikom szkoleń życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej a także powodzenia w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy.

Dorota Kowalczuk-Wałęga
psycholog WTZ