Wsparcie rodzin

Wsparcie rodzin to współpraca z rodzinami podopiecznych i ich psychologiczne wsparcie poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej, oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec dziecka niepełnosprawnego.

Rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne potrzebne jest wsparcie i pomoc ze strony profesjonalistów, gdyż zmaga się ona z szeregiem problemów, które niejednokrotnie przekraczają jej możliwości adaptacyjne i zasoby, jakimi dysponuje. Rodzina ta narażona jest na konsekwencje stygmatyzacji społecznej, marginalizacji i pauperyzacji, na problemy małżeńskie, zwiększające ryzyko jej rozpadu. Nierzadko ma ona trudności w wychowywaniu, nie tylko dziecka niepełnosprawnego, lecz również jego pełnosprawnego rodzeństwa.

Wsparcie funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego na terenie rodziny jest koniecznym czynnikiem jego osobistego rozwoju, poprawy relacji wewnątrzrodzinnych i procesów stopniowego włączania się w życie społeczne – inclusion. Od rodzaju relacji wewnątrzrodzinnych, od nasycenia pozytywnymi uczuciami, stopnia wzajemnego zrozumienia i bliskości emocjonalnej zależy „jakość życia" każdego z jej członków, ona warunkuje poczucie satysfakcji życiowej i własnej godności.

Urodzenie dziecka niepełnosprawnego stawia rodziców w obliczu dramatycznych przeżyć: poczucia winy, wstydu, samotności, żalu, niesprawiedliwości los. Dlatego też wsparcie rodziny w DCA, odbywa się w postaci indywidualnych spotkań z psychoterapeutą – psychologiem, który wspomaga funkcjonowanie rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne.