Bądź samodzielny - kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością

Od 1 kwietnia 2017 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Dziennym Centrum Aktywności jest realizowane zadanie pt.: „Bądź samodzielny - kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością”.

Jest to projekt dwuletni, który będzie realizowany w okresie 01.04.2017 - 31.03.2019 roku. Wsparciem obejmiemy grupę 35 beneficjentów - dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne, zamieszkujących teren województwa lubelskiego, głównie Powiat Świdnicki. Wzorem lat ubiegłych, w oparciu o zdobyte doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i nowoczesną bazę techniczną i lokalową będziemy kontynuowali prowadzenie kompleksowej terapii osób z niepełnosprawnością opierając się na sprawdzonym schemacie: trafna diagnoza - indywidualny program działań - skuteczna terapia- ocena i ewaluacja.

Dotychczasowa oferta realizowanych przez DCA form wsparcia (tj. konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej, konsultacje neurologa dziecięcego, rehabilitacja ruchowa, masaż, zajęcia pedagogiczne, diagnoza i terapia psychologiczna, zajęcia logopedyczne) zostanie wzbogacona o zajęcia z dogoterapii, integrację sensoryczną oraz porady społeczno-prawne dla rodziców/ opiekunów beneficjentów uczestniczących w projekcie. Głęboko wierzymy, że dzięki tak wszechstronnemu wsparciu osiągniemy cel główny projektu - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością.

logo pfron