Konkurs Plastyczny "Smaki Jesieni"

Dzienne Centrum Aktywności w ramach realizacji zadania publicznego „Z kulturą i sztuką za pan brat” współfinansowanego przez Gminę Miejską w Świdniku ogłasza Konkurs Plastyczny "Smaki Jesieni"

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie na zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • obserwacja krajobrazu Polski, w tym zbiorów, plonów i owoców jesieni,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas wykonywania pracy,
 • prezentacja oraz popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,
 • integracja środowisk lokalnych, w tym dzieci niepełnosprawnych z miasta Świdnika.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs jest adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
 • warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, format dowolny;
 • każda praca powinna być czytelnie podpisana i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki, w której wykonano pracę, imię i nazwisko opiekuna,
 • przed złożeniem prac należy wypełnić kartę zgłoszeniową - do pobrania

Termin składania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami konkursu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 28.10.2016 r. do godziny 15.00 na adres:
Dzienne Centrum Aktywności
21-040 Świdnik
ul. Kościuszki 8

Ocena prac:

 • Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną komisję w dniu 03.11.2016 r.
 • Otwarcie wystawy, wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom oraz dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu odbędzie się dnia 07.11.2016 r. w Dziennym Centrum Aktywności.
 • Wystawa pokonkursowa od 07.11 do 21.11.2016 r. w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 1500-1800 w budynku Dziennego Centrum Aktywności.

Odbiór prac 26.11.2016 r. Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania wyróżnionych prac.

logo swidnikKonkurs współfinansowany przez Gminę Miejską Świdnik