Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku

Z radością informujemy, że podpisaliśmy kolejną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, tym razem 5- letnią, i od 1 października możemy kontynuować realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym.

Kto może skorzystać z pomocy?

Na świadczenia udzielane w naszym ośrodku, w szczególności kwalifikowane są osoby:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo- porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np., przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami abberacji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu ( w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo- mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Kto może kierować na rehabilitację w naszym Ośrodku?

Skierowanie do Ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego mogą wystawić lekarze następujących specjalności lub poradni:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej
 • lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jakie formy wsparcia zapewniamy?

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje następujące rodzaje świadczeń:

 • porady lekarskie- lekarza rehabilitacji medycznej i neurologa dziecięcego (mające na celu diagnozę, medyczne ukierunkowanie procesu rehabilitacji oraz okresowe kontrole jego rezultatów); zapewniamy dostęp do lekarza pediatry;
 • wielospecjalistyczne porady terapeutyczne;
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej (dynamiczne badania poziomu funkcjonowania intelektualnego i analiza psychologiczna poszczególnych świadczeniodawców);
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej (podnoszące jakość komunikacji werbalnej i niewerbalnej);
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (przyczyniające się do poprawy samoobsługi, motoryki małej, rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz reedukację);
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej;
 • świadczenia z zakresu terapii zajęciowej;
 • świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii, zabiegi z zakresu fizykoterapii, masaż leczniczy i rehabilitację ruchową (służąca poprawie stanu fizycznego, motoryki dużej, sprawności ruchowej i psychoruchowej).

Zajęcia prowadzone są zazwyczaj indywidualnie oraz w miarę potrzeb- grupowo.

Ile trwa rehabilitacja w naszym Ośrodku?

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w naszym ośrodku wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym (dla jednego świadczeniodawcy). Czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony na podstawie decyzji lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgoda dyrektora lubelskiego oddziału wojewódzkiego NFZ, w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego.

Każda osoba z niepełnosprawnością biorąca udział w kompleksowej rehabilitacji w DCA ma ustalane godziny pracy z terapeutami w zależności od potrzeb od 1 do 3 razy w tygodniu po 1-3 godziny terapeutyczne. Godzina terapeutyczna wynosi 45 minut. Harmonogram zajęć jest dostosowany do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach szkolnych i przedszkolnych odbywających się w placówkach oświatowych. Liczba zajęć w tygodniu jest uzależniona od możliwości psychofizycznych danego pacjenta, jego jednostki chorobowej, wieku, schorzeń współistniejących oraz poziomu intelektualnego.

Jak skorzystać z pomocy oferowanej przez Ośrodek?

 1. Po przedstawieniu ważnego skierowania do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego ustalana jest data konsultacji lekarskiej. Zarejestrować się można osobiście, telefonicznie (81 751 43 49) bądź za pośrednictwem e-rejestracji;
 2. Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc rozwój Państwa dziecka;
 3. Następnie ustalana jest konsultacja z psychologiem, który przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem/ opiekunem i dokonuje wstępnej obserwacji dziecka;
 4. Umawianie z poszczególnymi terapeutami na konkretne świadczenia zlecone przez lekarza następuje w biurze Dziennego Centrum Aktywności;