Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku

  • slajd-2
    slajd-2
  • budynek
    budynek

Aktualności

Spektrum Korzysci

Celem głównym projektu „Spektrum Korzyści” jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia, wzrost integracji społecznej, poprawa dostępu do pracy i aktywne włączenie społeczne 100 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego w okresie od 1 października 2016 roku do 31 maja 2018 r.

Jednym z podstawowych problemów występujących na terenie powiatu świdnickiego, będącego obszarem realizacji projektu „Spektrum Korzyści”, jest problem bezrobocia i ubóstwa, a co za tym idzie uzależnienia się od pomocy społecznej i dziedziczenia biedy. Palącą potrzebę niwelacji tego zagadnienia poruszają Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 jak i Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2014-2020. Grupą szczególnie dotkniętą ww. problemami są osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Osoby niepełnosprawne stanowią jedną z najliczniejszych kategorii korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Niepełnosprawność zajęła 3 miejsce wśród przyczyn ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej w województwie lubelskim.

Z dotychczasowych doświadczeń pracowników PCPR wynika, że pomimo ciągłej pracy z tą grupą osób oraz środków fi nansowych z budżetu państwa, przeznaczanych na ich rozwój oraz przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, sytuacja tych osób - zarówno społeczna, jak i zawodowa - nie ulega poprawie, co skutkuje dalszym zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

Sposobem na złagodzenie lub nawet całkowite rozwiązanie w/w opisanego problemu jest realizacja niniejszego projektu i umożliwienie udziału w nim niepełnosprawnym z terenu Powiatu Świdnickiego. Dzięki uczestnictwu w naszym przedsięwzięciu osoby te nabędą nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe, co zaowocuje wzrostem ich konkurencyjności na rynku pracy i nowymi możliwościami poszukiwania pracy, co z kolei przyczyni się do uniezależnienia od pomocy społecznej oraz niwelacji niekorzystnych postaw społecznych, takich jak m.in. postawa bierności i brak aktywności społeczno-zawodowej, brak wiary we własne możliwości i zmianę swojej sytuacji życiowej.

Uczestnicy projektu, przy współudziale doradcy zawodowego, zaplanują swoją indywidualną ścieżkę reintegracji adekwatną do ich predyspozycji i umiejętności. Kolejne działanie to poradnictwo psychologiczne i rehabilitacja zdrowotna, które przyczynią się do poprawy postrzegania własnych możliwości i stanu zdrowia, co przygotuje uczestników do udziału w kolejnych narzędziach. Kursy i szkolenia umożliwią nabycie lub uzupełnienie umiejętności zawodowych, takich jak np. nabycie uprawnień operatora wózków widłowych lub prawa jazdy kategorii C, oraz wielu innych. Ostatnim narzędziem w projekcie, będą staże zawodowe z wykorzystaniem nabytych w trakcie kursów umiejętności, dzięki którym część z uczestników projektu podejmie zatrudnienie na okres co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu projektu.

Dzięki zastosowaniu form aktywnej integracji (doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia, zabiegi rehabilitacyjne, staże), niepełnosprawni nabędą nowe, poszukiwane na rynku pracy umiejętności oraz przekonają się, że oni również, są w stanie podjąć dobrze płatne zatrudnienie, któremu umożliwi im „wyrwanie się” z bezrobocia i ubóstwa.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby uczestnictwem, do składania ankiet rekrutacyjnych w biurze projektu, tzn. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, ul. Orzeszkowej 6, 21 – 040 Świdnik.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji dostępne są zarówno w siedzibie PCPR jak i na stronie internetowej pcpr-swidnik.pl.

Józef Jurczykowski
Starszy Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych
PCPR w Świdniku